Циклова комісія економічних дисциплін

Економічна освіта особистості в навчальному процесі - це вироблення у студентів чіткого уявлення про наукові закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване, систематичне формування у майбутніх фахівців економічних знань, високої організованості та творчої ініціативи, підготовки їх до високопрофесійної праці, умілого, дбайливого ставлення до природи, вироблення звички практично використовувати економічні знання у реальному житті.

Циклова комісія економічних дисциплін є випусковою для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» та забезпечує викладання економічних дисциплін усіх інших спеціальностей Борщівського агротехнічного фахового коледжу і зорієнтована на вимоги до компетентностей сучасної освіти.

Кадровий склад циклової комісії – висококваліфіковані спеціалісти, які систематично ведуть пошук нетрадиційних форм і методів організації аудиторної та  поза аудиторної роботи здобувачів освіти для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції.

.

 
Склад циклової комісії:      

Циклова комісія економічних дисциплін     

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:
 • формування економічних знань, умінь та навичок студентів на рівні державних стандартів освіти;
 • створення програм навчальних дисциплін та навчально-методичних комплексів на основі сучасних педагогічних та наукових технологій;
 • впровадження інтерактивних технологій у формування професійно компетентного фахівця;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи;
 • розвиток та формування у студентів уміння виконувати різні види навчальних та творчих практичних робіт;
 • підготовка здобувачів освіти до самостійної, наукової та професійної діяльності;
 • формування творчого, активного, освіченого фахівця, здатного реалізувати сучасні вимоги роботодавців;
 • сприяння становлення й розвитку системи навчально-виховної роботи.

Жара Алла Богданівна

Алла ЖАРА – голова циклової комісії економічних дисциплін,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Демчук Оксана Валентинівна

 

 

 

 

 

 Оксана ДЕМЧУК – викладач,

спеціаліст вищої категорії

 

 Федус Діана Григорівна

 

 

 

 

 

Діана ФЕДУС – викладач,

спеціаліст першої категорії

 Олійник Ольга Іванівна

 

 

 

 

 

Ольга ОЛІЙНИК

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

      

 Калинчук Лідія Ізидорівна2

Лідія КАЛИНЧУК

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

  Основною метою роботи циклової комісії економічних дисциплін є підготовка кваліфікованих фахівців в галузі управління та адміністрування в сучасних умовах господарювання, впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку здобувачів освіти, що сприяє адаптації фахівців до мінливих умов сучасного ринку праці. У сучасному світі не можливо уявити ефективне функціонування жодного підприємства, компанії, організації, фірми без маркетолога, адже саме він – ключова фігура успішного бізнесу. А спеціальність "маркетолог" завжди є такою, що забезпечує кар'єрне зростання, є модною, престижною і високооплачуваною.

Для досягнення цієї мети

викладачі циклової комісії проводять певну методичну роботу:

 • з метою активізації розумової діяльності студентів використовують різні форми та методи проведення занять та контролю знань;
 • вдосконалюють комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються на денному та заочному відділенні;
 • розробляють завдання для проведення державної підсумкової атестації у формі кваліфікаційного іспиту з дисциплін професійно-практичної підготовки для студентів спеціальності Маркетинг
 • працюють над створенням комп’ютерних технологій під час проведення практичних занять зі спеціальних дисциплін та навчальних практик;
 • в пошуку ефективних форм організації самостійної роботи і виховання студентів.
 • постійно перебувають у творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчально-виховного процесу з використанням інтерактивних методів навчання, що забезпечить розвиток особистості здобувача освіти.

В цикловій комісії економічних дисциплін підготовка фахівців здійснюється у сучасних кабінетах оснащених новітніми технічними засобами (комп’ютерна техніка, медіа-проектор, копіювальні технічні засоби), що дає змогу на високому рівні проводити освітню діяльність.

Колектив циклової комісії живе цікавим активним життям. Викладачі поєднують навчально-методичну роботу з виховною, науковою та громадським життям  фахового коледжу. Беруть активну участь у проведенні майстер-класів, конференцій, обласних методичних об’єднань викладачів економічних дисциплін, готують переможців олімпіад, конкурсів, економічних турнірів, студентських конференцій, організовують екскурсії як для здобувачів освіти так і для самого колективу. Проводять виховні заходи, виставки-ярмарки, круглі столи за участі провідних спеціалістів, керівників – підприємців та фахівців усіх сфер виробництва. Для обміну досвідом та відвертої розмови про робочі реалії організовуються зустрічі з випускниками, які є гордістю нашого закладу освіти.

Члени комісії є щорічними учасниками конкурсу Педагогічний «Оскар» у НМЦ Немішаєве ДУ-Науково методичного центру вищої та фахової передвищої освіти. Викладачами створено велику кількість методичних розробок, навчальних посібників: «Податкова система», «Основи менеджменту» «Підприємницька діяльність», «Маркетинг», «Основи підприємництва, маркетингу та менеджменту», «Комерційна діяльність», електронних підручників з дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Основи менеджменту», «Підприємницька діяльність», «Фінансовий облік», «Фінанси підприємств», «Основи підприємництва і управлінської діяльності», публікуються в періодичних виданнях.

Голова циклової комісії Алла Жара є членом підкомісії зі спеціальності 075 Маркетинг Науково-методичної комісії з бізнесу, управління, соціальної роботи та сервісу (НМК 3) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН України з розробки Стандарту фахової передвищої освіти: освітньо-професійного ступеня − фаховий молодший бакалавр, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг. Затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2021 р. № 703.

Проведення різних заходів дає можливість викладачам та студентам проявити свій творчий потенціал, креативність, неординарне мислення, здатність імпровізувати та забезпечують розвиток особистості майбутнього фахівця.

Робота циклової комісії економічних дисциплін спрямовується на модернізацію освітнього процесу, вдосконалення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб майбутнього фахівця, створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів. Це активізує роботу педагогічного колективу, спонукає викладачів до пошуку активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, моделювання ситуацій, впровадження тестів та впливає на самоконтроль якості викладання.

 

100 9204444 DSCN1223333 DSCN125555
DSCN381666

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…