Циклова комісія спеціальності Будівництво та цивільна інженерія

embl byd   

«Кожний великий будівничий – обов’язково великий поет. Він повинен бути великим, оригінальним, інтерпретатором свого часу»

Ф.Райт

      Пріоритетне завдання роботи циклової комісії спеціальності Будівництво та цивільна інженерія - підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки висококваліфікованих фахових молодших бакалаврів з будівництва та цивільної інженерії, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі професійної діяльності в галузі будівництва та цивільної інженерії у будівельних організаціях та їх підрозділах різних галузей народного господарства, незалежно від форм власності.

Склад циклової комісії:

                                               

Циклова комісія спеціальності Будівництво та цивільна інженерія спрямовує свою роботу за такими напрямками:

  • удосконалення навчально-матеріальної бази;
  • навчально-виховна робота;
  • методична робота;
  • організаційна робота.

Пріорітети навчальної діяльності  викладачів циклової комісії

 

  Підготовка кваліфікованих фахових молодших бакалаврів здійснюється за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, що мають теоретичні знання та практичні навички відповідно вимог до освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти: Будівництво  та експлуатація будівель і споруд та Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання.

 Формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції шляхом нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи студентів.

   

     bud2П100 8830едагогічні працівники відділення готують не просто спеціаліста, а в першу чергу людину, здатну до життя в демократичному суспільстві, здатну жити, діяти, приймати рішення, функціонувати в різних сферах на основі здобутих знань, для якої знання стають основою, базою, методологією дій, визначають сутність самої людини, чого не можна досягти без творчого підходу до навчання.

  Для забезпечення якісної освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія створено згідно Державних Стандартів 7 кабінетів, з них: будівельного матеріалознавства, інженерної геодезії, санітарно-технічного обладнання будівель, економіки будівництва, будівельних конструкцій, технології і організації будівельного виробництва, основ розрахунків будівельних конструкцій;

  Лабораторії: випробування будівельних матеріалів; навчально-виробничі майстерні-штукатурних, кам’яних і лицювальних, малярних, столярно-теслярських робіт та майданчик будівельної техніки.

  Всі вони паспортизовані, забезпечені телевізорами, ноутбуками, мультимедійним центром. Викладачі мають розроблену методико-дидактичну систему забезпечення занять.

 

  100 8817DSCN03151Використання інноваційних технологій викладачами циклової комісії побудовано на таких принципах: системний підхід до навчання, індивідуалізація та диференціація навчального процесу із урахуванням рівня засвоєння знань та відповідних професійних навичок.

  Сучасні методи та інноваційні технології запроваджуються в навчальний процес з метою підвищення рівня знань, інтересу до навчання, розвитку творчої особистості. Важливим чинником організації навчального процесу є використання різних видів занять.

  Використання мультимедії, LCD-панелі та ноутбука дозволяє зробити виклад нового матеріалу більш наочним і цікавим. Тому під час проведення лекцій викладачі мають змогу демонструвати на екрані презентації, web-документи, креслення, плани, відеосюжети, фільми тощо.

bud7bud8  За допомогою систем автоматизованого проектування AutoCAD, КОМПАС і АВК студенти розробляють архітектурну частину дипломного проекту, календарні плани, будгенплани, технологічні карти, кошторисну документацію тощо.

 

  bud9bud10

 При проведенні лабораторних і практичних занять викладачі використовують імітаційно- ігрові методи, метод експерименту, дослідження. Під час виконання курсових проектів важливу роль відіграє ігрове проектування. Це своєрідне заняття професійної діяльності. На таких заняттях досягається наближення до умов, в яких будуть працювати майбутні фахівці.

Практика студентів вищих навчальних закладів – невід’ємна складова частина освітнього-професійної програми підготовки фахівців.

У період практики закладають основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця.

  b7Навчальна геодезична практика – один із найважливіших елементів навчального процесу, без якого неможлива якісна підготовка спеціалістів будівництва. Саме тому майбутні техніки-будівельники вже на першому курсі обов'язково проходять польову навчальну практику. Оскільки польова практика не тільки розширює і закріплює теоретичні знання, не тільки навчає самостійно виконувати топографічні і геодезичні роботи, не тільки доповнює знання, які важко засвоїти у стінах коледжу, але й привчає до розпорядку дня у польових умовах, до трудової дисципліни, виховує силу волі, надає унікальну безцінну можливість спілкування викладачів і студентів упродовж двох тижнів, можливість відчуття свободи й самовираження, що, зрештою, формує творчу особистість та майбутнього керівника будівельного виробництва.

  Виробничу технологічну практику студенти коледжу проходять на об’єктах промислового та цивільного будівництва, які за своїми технічними можливостями і складом робіт відповідають вимогам практики за спеціальністю.

  b6Переддипломна практика – це завершення підготовки фахівця ОКР – техніка-будівельника для роботи в будівельних організацій.

   b12b11Дипломне проектування – заключний етап підготовки молодшого спеціаліста - систематизує та закріплює теоретичні знання, є перевіркою їх готовності до самостійної виробничої діяльності та виховання відповідальності за прийняті рішення. Водночас дипломне проектування вивчає рівень навчально-виховної роботи педагогічного колективу з професіональної, інтелектуальної та творчої підготовки студентів.  

   b133b14На захисті дипломних проектів студенти презентують свої проекти і в електронному вигляді за допомогою системи автоматизованого проектування AutoCAD представляють макети будівель, за якими виконувалися дипломні роботи.

  b15b21Викладачі циклової комісії спеціальності Будівництво та цивільна інженерія є активними учасниками майстер-класів, які організовує і проводить ДУ «НМЦ "Агроосвіта": «Методичні аспекти комплексного використання сучасних засобів навчання в реалізації особистісно орієнтованих технологій у аграрних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації» (Продан Н.С.), «Психолого-педагогічні аспекти формування професійних компетентностей студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.» (Продан Н.С., Гільтай В.В.), «Інноваційні підходи що до організації курсового і дипломного проектування» (Гільтай В.В., ГускаІ.І.), "Інноватика інтегрованого навчання: теорія і практика. Упровадження інноваційних підходів до інтеграційних, міждисциплінарних зв'язків під час вивчення спеціальних дисциплін" (Гонтарук В.В., Гонтарук Л.Г.).

 

Викладачі циклової комісії будівельних дисциплін систематично беруть участь у засіданнях навчально-методичних комісій, семінарах, конференціях всеукраїнського та обласного рівнів. Так, на базі ВП НУБіП України «Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну» відбувся семінар викладачів дисципліни «Будівельні конструкції» спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України за участюголови циклової комісії будівельних дисциплін Борщівського агротехнічного фахового коледжу Продан Наталії Степанівни. Викладач доповідала про забезпечення нормативною, методичною літературою дисципліни «Будівельні конструкції» , комп’ютерні програми, які використовується, а також вказала на вимоги та організацію контролю знань студентів при викладанні даної дисципліни.Між учасниками відбувалися дискусійні обговорення нагальних педагогічних завдань та перспектив, обмін думками, досвідом та враженнями.

  Цікавою для учасників семінару була екскурсія на Сімферопольський завод залізобетонних виробів, де вони мали можливість побачити процес виготовлення залізобетонних конструкцій за новітніми технологіями.
 bn2  Про історичні умови формування архітектури на півострові Крим на прикладі м.Бахчисарай розповідав заслужений архітектор АР Крим Барисов В.Н.

  bn1Традиційними стали проведення Днів відділення, під час яких організовуються тематичі виставки, відкриті заняття, наукові конференції, виховні години, олімпіади з навчальних дисциплін, а також День відкритих дверей спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.

  Борщівський агротехнологічний фаховий коледж має сталі договірні зв’язки з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації: Тернопільським національним технічним університетом ім. І.Пулюя, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, Одеською державною академією будівництва та архітектури, Львівським національним університетом.

  Вже стало доброю традицією проводити декади відділень, спеціальностей, циклових комісій в Борщівському агротехнічному коледжі. От і цього року в переддень весняного місяця розпочалася декада будівельного відділення. Проходила вона якось по-особливому. І це, напевно, тому, що співпала з 20-літнім ювілеєм від дня заснування відділення. Двадцять років з погляду історії – то лише мить. Але для нас це непростий шлях сходження й утвердження, принципів, пошуків і звершень. Це час, протягом якого педагогічний колектив самовіддано торував нелегку дорогу підготовки кадрів. За роки свого існування відділення дало путівку в життя

  417 випускникам, 72 з яких отримали дипломи з відзнакою.

  «Творіння зодчих будуть жити вічно…». Такими словами розпочалися урочистості з нагоди відзначення 20-ліття заснування будівельного відділення. В святково прибраному залі панує урочистість, адже тут зібрались викладачі, студенти, запрошені гості. Розпочала їх голова циклової комісії Наталія Продан, яка розповіла про шедеври будівельного мистецтва, традиції самобутньої національної культури та винахідливість будівельників у різні часи.

  Привітати відділення з урочистою подією прийшли випускники минулих років: Каськів Іван, Івасик Гаїна, Деснега Андрій, Кумка Андрій, Журецький Віктор, Кобилянський Віталій.

  Вони подякували викладачам за здобуті знання, підтримку, взаєморозуміння. До присутніх у залі звернувся і завідувач відділення Володимир Гільтай, який розказав про справжню професію будівельника, відповідальність та затребуваність кадрів на ринку праці. Емоційного настрою та піднесення додали виступи художньої самодіяльності студентів коледжу та випускників минулих років.

  Кваліфіковані кадри й талановиті фахівці завжди були потрібні в усіх сферах суспільного життя. Сьогодні ця потреба висока, як ніколи. Тому для викладачів циклової комісії будівельних дисциплін одним з головних завдань є пошук прогресивних підходів до роботи з молоддю, застосування розвиваючого навчання, впровадження інтерактивних форм та методів навчання. В рамках проведення декади відділення були заплановані олімпіади та показові заняття з навчальних дисциплін: «Інженерного креслення» (викладач Ольга Калинчук), «Опору матеріалів» (Ігор Гуска), «Технології і організації будівельного виробництва» (Володимир Гонтарук), «Основ систем автоматизованого проектування».

  Варто зазначити, що викладачі коледжу формують не тільки професійні якості фахівців, а й виховують патріота, активного громадянина України. Цікавим, наповненим інформаційним змістом, було проведене заняття у формі екскурсії «Сторінками рідного краю» викладачами історії Тетяною Стецько та Оксаною Кобилянською. Перебуваючи в музеї історії України навчального закладу, студенти-будівельники ознайомилися з тенденціями національно-культурного розвитку Борщівщини, дізналися про історичні пам’ятки духовної та матеріальної культури рідного краю.

  Студент коледжу – сучасна людина, яка орієнтується в питаннях моралі, науки і культури. Він знає, що справжній професіонал – це, передусім, моральна людина, котра має бути відповідальною за свій труд. Цю істину усвідомили сьогоднішні випускники спеціальностей «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», яким видано дипломи молодшого спеціаліста на урочистому врученні 1 березня. З тридцяти шести дипломованих спеціалістів шестеро отримали диплом з відзнакою, тридцять – звичайного зразка.

  Хочеться побажати їм щедрої долі, вірних друзів, наснаги, терпіння й оптимізму в їх подальшому житті. А ми можемо констатувати, що всі заходи, проведені в рамках декади будівельного відділення, сприяли підвищенню мотивації студентів до навчальної діяльності, поглибленню знань з фаху, розкриттю творчих можливостей вихованців. Така форма роботи ще і ще раз підтверджує те, що тільки наполеглива спільна праця дає вагомі результати в опануванні обраної професії.

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…